หน้าภาษาไทย   |   English page
::  Apply to Company  ::
Company

:: Position desired ::
No. Position
1

2

3

4

5

Salary expected : Baht Present status  :  
::  Present status  ::
Name-surname(Thai)

 
Name-surname(Eng)

   
Sex  : Date of Birth  : Calendar :: ปฏิทิน
 Identification  :
     
Expiry date  : Calendar :: ปฏิทิน Tax no  :
Race / Nationality  :   /  Health  :

Religion  :

Blood group  :
Marital status  : Military status  :
Height  :   Centimeter Weight  :   Kilogram
Telephone  : Fax  :
Mobile phone  : E-mail :  
Business Phone : Other Contact :
 
::  Present address  ::
Address  : Building  :
Lane/Road  : Country  :
Province     Amphur  
Tambon     Postal code    
::  Register address  ::
Address  : Building  :
Lane/Road  : Country  :
Province     Amphur  
Tambon     Postal code    
::  Spouse  ::
Name-surname  : (Title name)  

(Name)    (Surname)  
Office address  :
Telephone  :
Date of Birth  :   Calendar :: ปฏิทิน Status  :  
Occupation  :

Tax no  :
Identification  :
Social security no  :
No.of children  : Person    Male Person        Female Person
::  Father  ::
Name-surname  : Date of Birth  : Calendar :: ปฏิทิน
Office address  :
Identification  :
Status  :  
Occupation  :

Telephone  :
::  Mother  ::
Name-surname  :  Date of Birth : Calendar :: ปฏิทิน
Office address  :
Identification  :
Status  :  
Occupation  :

Telephone  :
Parents status  :      
::  Siblings  ::
Person child  : Person    Male Person     Female Person
Order Name-surname Age Occupation Position Company/School ความสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
::  Education background  ::
No. 1 (highest)
Degree  : Major  :
Institution  : Country  :
Year of admission  : Year of graduation  :
Grade  :
Remark  :
No. 2
Degree  : Major  :
Institution  : Country  :
Year of admission  : Year of graduation  :
Grade  :
Remark  :
No. 3
Degree  : Major  :
Institution  : Country  :
Year of admission  : Year of graduation  :
Grade  :
Remark  :
No. 4
Degree  : Major :
Institution : Country :
Year of admission : Year of graduation  :
Grade :
Remark :
No. 5
Degree  : Major :
Institution : Country :
Year of admission : Year of graduation  :
Grade :
Remark :
::  Language skills ::
No. Language Speaking Reading Writing
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
::  Computer skills ::
No. Computer skills
1

2

3

4

5

6

7

::  Special skills ::
No. Special skills
1
2
3
4
5
6
7
Thai typing  :   Words/minute English typing  :   Words/minute
Hobbie  : Sport  :
Own motorcycle driving license  :   Owner of car driving license  :
Motorcycle  : Brand/Model
Car  : Brand/Model
::  Work experience ::
No. 1 (latest)
Company name : Position :
Job details :
Address :
Telephone : Salary : Baht
Date in : Calendar :: ปฏิทิน Date out : Calendar :: ปฏิทิน
Reason for leaving :
No. 2 :
Company name : Position :
Job details :
Address :
Telephone : Salary : Baht
Date in : Calendar :: ปฏิทิน Date out : Calendar :: ปฏิทิน
Reason for leaving :
No. 3 :
Company name : Position :
Job details :
Address :
Telephone : Salary : Baht
Date in : Calendar :: ปฏิทิน Date out : Calendar :: ปฏิทิน
Reason for leaving :
No. 4 :
Company name : Position :
Job details :
Address :
Telephone : Salary : Baht
Date in : Calendar :: ปฏิทิน Date out : Calendar :: ปฏิทิน
Reason for leaving :
No. 5 :
Company name : Position :
Job details :
Address :
Telephone : Salary : Baht
Date in : Calendar :: ปฏิทิน Date out : Calendar :: ปฏิทิน
Reason for leaving :
::  Training history ::
No. 1 (latest)
Course name  :
Training location  :
Training date  : Calendar :: ปฏิทิน Until  : Calendar :: ปฏิทิน
Remark  :
No. 2
Course name  :
Training location  :
Training date  : Calendar :: ปฏิทิน Until  : Calendar :: ปฏิทิน
Remark  :
No. 3
Course name  :
Training location  :
Training date  : Calendar :: ปฏิทิน Until  : Calendar :: ปฏิทิน
Remark  :
No. 4
Course name  :
Training location  :
Training date  : Calendar :: ปฏิทิน Until  : Calendar :: ปฏิทิน
Remark  :
No. 5
Course name  :
Training location  :
Training date  : Calendar :: ปฏิทิน Until  : Calendar :: ปฏิทิน
Remark  :
::  External reference ::
No. 1
Name-surname  : Age  :
Occupation  : Position  :
Office address  :
Telephone  : Relationship  :
No. 2
Name-surname  : Age  :
Occupation  : Position  :
Office address  :
Telephone  : Relationship  :
No. 3
Name-surname  : Age  :
Occupation  : Position  :
Office address  :
Telephone  : Relationship  :
::  Company reference ::
No. 1
Name-surname  : Position  :
Telephone  : Relationship  :
No. 2
Name-surname  : Position  :
Telephone  : Relationship  :
No. 3
Name-surname  : Position  :
Telephone  : Relationship  :
::  Documents ::
ลำดับ ประเภทเอกสาร ไฟล์แนบ
1
2
3
4
4
::  Other ::
  
  
Where did you hear of our vacancy?  :     Other : 
When You will be able to start working with the company ? Calendar :: ปฏิทิน
Please introduce yourself a little more  :
I hereby certify that the above is true and correct
If one is not true as stated I am willing to void your contract
The Company has not paid any compensation.