หน้าภาษาไทย   |   English page
::  บริษัทฯ ที่ต้องการสมัคร  ::
บริษัท

:: ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ::
ลำดับที่ ตำแหน่ง
1

2

3

4

5

เงินเดือนที่ต้องการ : บาท สถานภาพปัจจุบัน  :  
::  สถานภาพปัจจุบัน  ::
ชื่อ-สกุล(ไทย) :

 
ชื่อ-สกุล(อังกฤษ) :

   
เพศ  : วันเกิด  : Calendar :: ปฏิทิน
 เลขที่บัตรประชาชน  :
     
วันหมดอายุบัตร  : Calendar :: ปฏิทิน เลขที่บัตรผู้เสียภาษี  :
เชื้อชาติ / สัญชาติ  :   /  สุขภาพ  :

ศาสนา  :

หมู่เลือด  :
สถานะภาพสมรส  : สถานะภาพทางทหาร  :
ส่วนสูง  :   เซนติเมตร น้ำหนัก  :   กิโลกรัม
โทรศัพท์  : โทรสาร  :
มือถือ  : E-mail :  
Business Phone : Other Contact :
 
::  ที่อยู่ปัจจุบัน  ::
บ้านเลขที่  : อาคาร  :
ซอย/ถนน  : ประเทศ  :
จังหวัด     อำเภอ  
ตำบล     รหัสไปรษณีย์    
::  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ::
บ้านเลขที่  : อาคาร  :
ซอย/ถนน  : ประเทศ  :
จังหวัด     อำเภอ  
ตำบล     รหัสไปรษณีย์    
::  คู่สมรส  ::
ชื่อ-สกุล  : (คำนำหน้าชื่อ)  

(ชื่อ)    (นามสกุล)  
ที่อยู่/ที่ทำงาน  :
โทรศัพท์  :
วันเกิด  :   Calendar :: ปฏิทิน สถานะ  :  
อาชีพ  :

เลขที่บัตรผู้เสียภาษี  :
เลขที่บัตรประชาชน  :
เลขที่บัตรประกันสังคม  :
จำนวนบุตร  : คน    ชาย คน        หญิง คน
::  บิดา  ::
ชื่อ-สกุล  : วันเกิด  : Calendar :: ปฏิทิน
ที่อยู่/ที่ทำงาน  :
เลขที่บัตรประชาชน  :
สถานะ  :  
อาชีพ  :

โทรศัพท์  :
::  มารดา  ::
ชื่อ-สกุล  :  วันเกิด : Calendar :: ปฏิทิน
ที่อยู่/ที่ทำงาน  :
เลขที่บัตรประชาชน  :
สถานะ  :  
อาชีพ  :

โทรศัพท์  :
สถานะบิดามารดา  :      
::  พี่น้อง  ::
เป็นบุตรคนที่  : คน    ชาย คน     หญิง คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ ตำแหน่ง บริษัท/สถานศึกษา ความสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
::  ประวัติการศึกษา  ::
ลำดับที่ 1 (สูงสุด)
วุฒิการศึกษา  : สาขา  :
สถาบัน  : ประเทศ  :
ปีที่เข้า  : ปีที่จบ  :
เกรดเฉลี่ย  :
หมายเหตุ  :
ลำดับที่ 2
วุฒิการศึกษา  : สาขา  :
สถาบัน  : ประเทศ  :
ปีที่เข้า  : ปีที่จบ  :
เกรดเฉลี่ย  :
หมายเหตุ  :
ลำดับที่ 3
วุฒิการศึกษา  : สาขา  :
สถาบัน  : ประเทศ  :
ปีที่เข้า  : ปีที่จบ  :
เกรดเฉลี่ย  :
หมายเหตุ  :
ลำดับที่ 4
วุฒิการศึกษา  : สาขา :
สถาบัน : ประเทศ :
ปีที่เข้า : ปีที่จบ  :
เกรดเฉลี่ย :
หมายเหตุ :
ลำดับที่ 5
วุฒิการศึกษา  : สาขา :
สถาบัน : ประเทศ :
ปีที่เข้า : ปีที่จบ  :
เกรดเฉลี่ย :
หมายเหตุ :
::  ความสามารถด้านภาษา ::
ลำดับที่ ภาษา พูด อ่าน เขียน
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
::  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ::
ลำดับที่ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
1

2

3

4

5

6

7

::  ความสามารถพิเศษ ::
ลำดับที่ ความสามารถพิเศษ
1
2
3
4
5
6
7
พิมพ์ดีดภาษาไทย  :   คำ/นาที พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  :   คำ/นาที
งานอดิเรก  : กีฬา  :
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์  :   ใบขับขี่รถยนต์  :
รถจักรยานยนต์  : ยี่ห้อ/รุ่น
รถยนต์  : ยี่ห้อ/รุ่น
::  ประวัติการทำงาน ::
ลำดับที่ 1 (ล่าสุด)
ชื่อบริษัท : ตำแหน่ง :
รายละเอียดงาน :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : เงินเดือน : บาท
วันที่เข้า : Calendar :: ปฏิทิน วันที่ออก : Calendar :: ปฏิทิน
สาเหตุที่ออก :
ลำดับที่ 2 :
ชื่อบริษัท : ตำแหน่ง :
รายละเอียดงาน :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : เงินเดือน : บาท
วันที่เข้า : Calendar :: ปฏิทิน วันที่ออก : Calendar :: ปฏิทิน
สาเหตุที่ออก :
ลำดับที่ 3 :
ชื่อบริษัท : ตำแหน่ง :
รายละเอียดงาน :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : เงินเดือน : บาท
วันที่เข้า : Calendar :: ปฏิทิน วันที่ออก : Calendar :: ปฏิทิน
สาเหตุที่ออก :
ลำดับที่ 4 :
ชื่อบริษัท : ตำแหน่ง :
รายละเอียดงาน :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : เงินเดือน : บาท
วันที่เข้า : Calendar :: ปฏิทิน วันที่ออก : Calendar :: ปฏิทิน
สาเหตุที่ออก :
ลำดับที่ 5 :
ชื่อบริษัท : ตำแหน่ง :
รายละเอียดงาน :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ : เงินเดือน : บาท
วันที่เข้า : Calendar :: ปฏิทิน วันที่ออก : Calendar :: ปฏิทิน
สาเหตุที่ออก :
::  ประวัติการฝึกอบรม ::
ลำดับที่ 1 (ล่าสุด)
ชื่อหลักสูตร  :
สถานที่ฝึกอบรม  :
วันที่เริ่มฝึกอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน วันที่สิ้นสุดการอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน
หมายเหตุ  :
ลำดับที่ 2
ชื่อหลักสูตร  :
สถานที่ฝึกอบรม  :
วันที่เริ่มฝึกอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน วันที่สิ้นสุดการอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน
หมายเหตุ  :
ลำดับที่ 3
ชื่อหลักสูตร  :
สถานที่ฝึกอบรม  :
วันที่เริ่มฝึกอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน วันที่สิ้นสุดการอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน
หมายเหตุ  :
ลำดับที่ 4
ชื่อหลักสูตร  :
สถานที่ฝึกอบรม  :
วันที่เริ่มฝึกอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน วันที่สิ้นสุดการอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน
หมายเหตุ  :
ลำดับที่ 5
ชื่อหลักสูตร  :
สถานที่ฝึกอบรม  :
วันที่เริ่มฝึกอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน วันที่สิ้นสุดการอบรม  : Calendar :: ปฏิทิน
หมายเหตุ  :
::  บุคคลภายนอกที่สามารถสอบถามได้ ::
ลำดับที่ 1
ชื่อ-สกุล  : อายุ  :
อาชีพ  : ตำแหน่ง  :
ที่อยู่/ที่ทำงาน  :
โทรศัพท์  : ความสัมพันธ์  :
ลำดับที่ 2
ชื่อ-สกุล  : อายุ  :
อาชีพ  : ตำแหน่ง  :
ที่อยู่/ที่ทำงาน  :
โทรศัพท์  : ความสัมพันธ์  :
ลำดับที่ 3
ชื่อ-สกุล  : อายุ  :
อาชีพ  : ตำแหน่ง  :
ที่อยู่/ที่ทำงาน  :
โทรศัพท์  : ความสัมพันธ์  :
::  บุคคลภายในบริษัทที่ท่านรู้จัก ::
ลำดับที่ 1
ชื่อ-สกุล  : ตำแหน่ง  :
โทรศัพท์  : ความสัมพันธ์  :
ลำดับที่ 2
ชื่อ-สกุล  : ตำแหน่ง  :
โทรศัพท์  : ความสัมพันธ์  :
ลำดับที่ 3
ชื่อ-สกุล  : ตำแหน่ง  :
โทรศัพท์  : ความสัมพันธ์  :
::  หลักฐาน ::
ลำดับ ประเภทเอกสาร ไฟล์แนบ
1
2
3
4
4
::  อื่นๆ ::
  
  
ทราบข่าวการรับสมัครจาก  :     อื่นๆ : 
ท่านจะสามารถเริ่มงานกับบริษัทได้เมื่อใด Calendar :: ปฏิทิน
ผู้สมัครแนะนำตัว/รายละเอียดเพิ่มเติม  :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ
หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่เป็นความจริงตามที่แจ้งไว้ข้าพเจ้ายินดีให้การว่าจ้างนั้นเป็นโมฆะทันที
โดยบริษัทฯไม่ต้องจ่ายผลตอบแทนใดๆ